Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Schůzka s rodiči budoucích školáků
3.2.2020

V úterý 25.2. se od 16.00 hodin koná schůzka s rodiči budoucích školáků. Přítomna bude zástupkyně ZŠ v Ruské ulici a pracovnice pedagogicko psychologické poradny Mgr. I.Smeková. Dozvíte se, jak probíhá zápis, co je třeba vzít sebou, kdy je dítě na školu připravené a kdy by bylo lepší zvážit odklad školní docházky.

Potvrzení na daně
29.1.2020

Rodiče,

potvrzení na daně za rok 2019 si vyzvedněte u učitelek na třídách.

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika MŠ, tříd, ŠJ, zaměstnanci

Vloženo: 1.9.2019 | Zobrazeno: 1805x |

Mateřská škola Parník (ul. Soukenická)

Najdete nás téměř ve středu města. K budově školky patří velká zahrada obklopená vzrostlými stromy. Mateřská škola pracuje podle školního programu s názvem „Plavba mořem dětství“, který je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. Žít ve skupině vrstevníků, vytvářet a dodržovat pravidla a uznávat hodnoty potřebné pro celý budoucí život. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kapacita školy je 85 dětí, rozdělených do 3 tříd zpravidla podle věku. Naše třídy mají názvy zvířátek - nejmladší Myšičky, starší Berušky a nejstarší Koťata.

Charakteristika tříd

MYŠIČKY - třída nejmladších dětí

Do této třídy jsou zařazovány nejmladší děti, letos nově již od 2 do 4 let. Snažíme se o citlivou adaptaci na prostředí třídy i školky, děti si zvykají na odloučení od maminky. pomáhá jim celý personál školky, a to hlavně při hygieně, oblékání a při jídle. Děti se seznamují s novými kamarády, hračkami, zvykají si na režim dne, vytvářejí si rituály, které jim vše usnadňují. Učí se samostatnosti, zbavují se ostychu při komunikaci s dospělými, dokáží si požádat o pomoc a vyjádřit své pocity.

BERUŠKY - třída prostředních dětí

Sem docházejí děti ve věku 4 - 5 let. Získávají spoustu dovedností, ketré uplatní v běžném životě - sebeobsluha (při oblékání, stolování, výběr a příprava hry), komunikují více s kamarády a učí se řešit běžné spory domluvou. Snaží se dodržovat společně vytvořená pravidla třídy a vzájemně jsou si schopny pomoci. Zkoumají okolí školky, získávají přehled o chodu školky - kde najdou paní kuchařky, kdo jim pomůže s drobným úklidem, jsou schopné požádat o radu, ví, kde najdou hračku, lupu, knížku a dokáží se podělit o prožitek.

KOŤATA - třída nejstarších dětí

Do třídy Koťat dochází děti ve věku 5 - 6 let a děti s odkladem školní docházky Děti v tomto věku jsou již schopné zorganizovat si vše potřebné pro běžný život ve školce a tak je čas se připravit na velmi důležitý krok v životě dítěte a tím je vstup do školy. Děti se zdokonalují v grafomotorice, v logopedii, učí se plnit nebo řešit běžné i méně běžné situace, učí se bez ostychu mluvit o svých pocitech, komunikují nejen s vrstevníky, získávají nové zkušenosti např. z encyklopedií, experimentují. Již nejsou jen pasivními pozorovateli dění kolem sebe, ale aktivně se zapojují.Vymýšlejí, umí kooperovat i pomáhat mladším, ale i starším. Život a svět kolem sebe vnímají mnohem intenzivněji.

Personální složení

  • zástupkyně pro předškolní vzdělávání
  • - Martina Zázvorková
  • učitelky
  • - Lucie Knoblochová DiS.
   - Hana Koldusová
   - Jana Stránská
   - Emilie Mertlová DiS.
   - Lucie Burdová DiS.
   - Jana Bidlová - asistentka pedagoga

 

   • vedoucí školní jídelny
   • - Marie Tůmová
   • kuchařky
   • - Libuše Suchánková a Hana Karadžovová
   • provozní personál
   • - Dana Hanková
    - Stanislava Novotná

Platby v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Školní rok 2017/2018 

Telefon: 476 752 861, mobil: 739 633 621 , email: mssoukenicka@zsruska.cz – omluvy dětí

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání : Martina Zázvorková

STRAVNÉ: se platí zálohově 3 – 6 let 810,-Kč a 7 – leté – 880,- bezhotovostním převodem na účet mateřské školy nejpozději k 20 dni předešlého měsíce.

Finanční částka za odhlášené obědy se převádí do dalšího měsíce a vyúčtování se provádí 2x do roka (v lednu za období září až prosinec a v září za období leden až srpen).

První platbu proveďte v srpnu ( na září) a to nejpozději do 20. dne v měsíci.

 ÚPLATA : úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštním předpisem, částka se v daném roce nemění a je splatná zálohově na celý školní rok v částce 490,-Kč.

Děti, které od 1. září do 31. srpna dovrší 6ti let věku a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Úplata za předškolní vzdělávání je hrazena bezhotovostní platbou nebo převodem na účet školy do patnáctého dne stávajícího měsíce.

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí i o prázdninách (červenec a srpen), i když děti do MŠ nechodí.

Pro platbu úplaty a stravného je třeba zadat příkaz na účet číslo 78-6963190297/0100, uvést správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte.

V hotovosti budou výjimečně prováděny platby pouze tam, kde nedošlo k převodu peněz z účtu.

Ostatní informace: Vedoucí školní jídelny p. Marie Tůmová, email: Tumova.ma@zsruska.cz,

Telefon 778 548 194